1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor al het aanbod van praktijk ZenZ en gelden zonder uitzondering voor iedere deelnemer.

1.2 De deelnemer gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij deelname aan het aanbod van praktijk ZenZ.

1.3 Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

2. Eigen risico en aansprakelijkheid

2.1 Deelname aan het aanbod geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

2.2 Praktijk ZenZ is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na deelname.

2.3 Elke deelnemer is verplicht om klachten en blessures te melden aan de begeleider. Deelname is alleen mogelijk indien je gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met je huisarts.

3. Annuleringsvoorwaarden

3.1 Coaching-/ therapie-/ leersessie: je kunt een afspraak tot 24 uur voor aanvang kosteloos annuleren, tot 12 uur voor aanvang kan een sessie zonder kosten worden verplaatst. Daarna wordt 50% van het tarief in rekening gebracht.

3.2 Yin yoga special: je kunt tot 48 uur voor aanvang kosteloos annuleren, tot 24 uur voor aanvang kan je aanmelding zonder kosten worden verplaatst. Daarna betaal je 100% van de gevraagde bijdrage (tenzij een vervanger wordt gevonden).

4. Klachten

Mocht je het gevoel hebben dat je onzorgvuldig of verkeerd bent of wordt begeleid, dan hoop ik in eerste instantie dat we daar samen uit kunnen komen. Het is ook mogelijk hierbij de vertrouwenspersoon van de NFG in te schakelen. Als dit niet lukt, dan kun je een klacht indienen. Meer informatie vind je hier.

5. Privacy statement AVG

Praktijk ZenZ, gevestigd op de Schermerstraat 42, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 0620442839 | marit@praktijkzenz.nl

5.1 Verwerking persoonsgegevens: praktijk ZenZ verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van praktijk ZenZ en/of omdat je deze gegevens zelf aan praktijk ZenZ hebt verstrekt.

4.2 Doelen: praktijk ZenZ verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Afhandeling betaling | waarvoor de betrokkene toestemming heeft gegeven
  • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame | op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang
  • Telefonisch of e-mail contact | voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

4.3 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: praktijk ZenZ heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marit@praktijkzenz.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4.4. Geautomatiseerde besluitvorming: praktijk ZenZ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

4.5 Bewaartermijn persoonsgegevens: praktijk ZenZ hanteert een bewaartermijn van 1 jaar voor verzamelde persoonsgegevens, tenzij de betrokkene toestemming heeft gegeven voor langer gebruik (bijvoorbeeld in het geval van de nieuwsbrief of andere mailings).

4.6 Delen van persoonsgegevens met derden: praktijk ZenZ verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

4.7 Cookies, of vergelijkbare technieken: praktijk ZenZ gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

4.8 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door praktijk ZenZ en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij praktijk ZenZ een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die praktijk ZenZ van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marit@praktijkzenz.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Praktijk ZenZ wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

4.9 Aanwijzingen misbruik of onvoldoende beveiliging

Praktijk ZenZ neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Praktijk ZenZ bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op marit@praktijkzenz.nl. 


@